Algemene Voorwaarden

1)            Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen alle rechtsverhoudingen tussen Birgit Krols, met handelsnaam BoekenBouwers, KBO/BTWnr. 0628.374.314 en vestigingsadres in de  Antwerpsestraat 109, 2640 Mortsel, België, en haar rechtsopvolgers (verder ‘BoekenBouwers’), en de klant.

BoekenBouwers is een onafhankelijke dienstverlener die schrijvers en organisaties begeleidt bij het creëren en uitgeven in eigen beheer van boeken, en dus geen uitgever in de zin van boek XI van het Wetboek Economisch Recht. BoekenBouwers levert ook daarmee verband houdende dienstverlening zoals het geven van workshops, adviesverlening en coaching. De diensten waarover een overeenkomst werd aangegaan, staan vermeld in de offerte.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte die door BoekenBouwers wordt uitgestuurd. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en die van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang. Voor zover de klant algemene voorwaarden voor leveranciers/dienstverleners heeft, worden zij uitgesloten.  Afwijkingen zijn enkel geldig indien BoekenBouwers deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

BoekenBouwers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de klant worden aanvaard. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 11/12/2022 geüpdatet.

2)            Offerte en omvang van de opdracht

Een offerte van BoekenBouwers is enkel een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij BoekenBouwers en slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van tien (10) kalenderdagen na datum van de offerte. BoekenBouwers heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de cliënt het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de cliënt heeft verstrekt. In ieder geval zal BoekenBouwers nooit gebonden zijn door kennelijke vergissingen begaan in de offerte. Bij samengestelde onderdelen bestaat er ten aanzien van BoekenBouwers geen verplichting tot het leveren van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de totaalprijs opgegeven in de offerte.
Het contract met BoekenBouwers omvat enkel de opdrachten in de offerte vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk.
Eventuele aanvullingen of  wijzigingen van de opdracht zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door BoekenBouwers. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

3)            Totstandkoming van de overeenkomst

Elke overeenkomst komt pas tot stand nadat BoekenBouwers de goede ontvangst van de door de klant aanvaarde offerte schriftelijk bevestigt. BoekenBouwers zal evenwel pas tot uitvoering overgaan indien ook het gevraagde voorschot of - wanneer de opdracht integraal vooraf betaalbaar is - de volledig factuur, is betaald. Door zijn aanvaarding erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

4)            Klantenbestand

De klant geeft BoekenBouwers de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. BoekenBouwers streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. BoekenBouwers verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid dewelke via www.BoekenBouwers.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen.
De klant geeft aan BoekenBouwers de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

5)            Annulatieregeling en herroepingsrecht

Indien de klant na zijn aanvaarding een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan de betalingsverplichtingen, tenzij wanneer de terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. De klant dient het vooropgestelde honorarium en ook de gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die BoekenBouwers reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie. Ten aanzien van consumenten geldt een gelijkwaardige regeling in geval van annulatie door BoekenBouwers.

Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen BoekenBouwers en de klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of opgave van redenen (hoewel BoekenBouwers steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.
De klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:
- de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
- indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
- indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
- de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.
Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de klant BoekenBouwers op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat op de www.BoekenBouwers.be website terug te vinden is of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Antwerpsestaat 109, 2640 Mortsel, België of via mail birgit@BoekenBouwers.be waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.
BoekenBouwers zal de klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop Boekenbouwer wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. BoekenBouwers verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; of
3° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

6)            Uitvoering van de opdracht

Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.
BoekenBouwers verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met de vereiste zorg uit te voeren. BoekenBouwers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, tekortkomingen of overtredingen die zouden begaan zijn voor haar tussenkomst. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is BoekenBouwers volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. BoekenBouwers zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.
BoekenBouwers zal deze opdracht uitoefenen zonder dat zij onder het gezag van de klant staat (geen band van ondergeschiktheid), evenwel met respect voor de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de klant.
BoekenBouwers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-partij die geen onderaannemer van BoekenBouwers is, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. BoekenBouwers kan aldus ook geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.
BoekenBouwers kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de klant nodig is.
BoekenBouwers respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en BoekenBouwers zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Wanneer BoekenBouwers voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de klant de vertrouwelijkheid van de overeenkomst te respecteren, in het bijzonder voor wat betreft de aanpak, werkwijze of voorstellen van BoekenBouwers. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.

Specifieke bepalingen omtrent drukwerk

Alvorens tot verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, al dan niet digitaal, te controleren en goed te keuren. De finale goedkeuring van het materiaal ligt steeds bij de klant. BoekenBouwers is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke en of vormelijke  fouten of onregelmatigheden die zouden kunnen voorkomen nadat er finaal akkoord is gegeven door de klant.
De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van de uit te voeren werken worden uitdrukkelijk aanvaard door de klant. Ook voor de verwerkte materialen zoals papier, karton en boekbindersmateriaal aanvaardt de klant de redelijke toleranties.
Het aantal geleverde boeken mag om druktechnische redenen 5% afwijken van het bestelde aantal. Facturatie wordt aangepast aan het werkelijk geleverde aantal.
De klant wordt in ieder geval pas eigenaar van drukwerk nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
De goederen zullen geleverd worden op het in de offerte aangeduide adres. BoekenBouwers kan steeds gratis vijf (5) exemplaren ontvangen. Gelieve ervoor te zorgen dat op het opgegeven adres geleverd kan (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. BoekenBouwers is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de klant te wijten is, bijvoorbeeld wanneer niemand is aanwezig op het door de klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden.
De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de klant zodra zij ter zijner beschikking zijn gesteld, dan wel van diens eigen aangestelde vervoerder of bewaarnemer.

Bijzondere bepalingen voor workshops

BoekenBouwers streeft ernaar de materie die aan bod zal komen tijdens de sessies en workshops alsook de wijze van uitvoering of methodologie zo goed als mogelijk te beschrijven zodat de klant zich een duidelijk beeld kan vormen alvorens tot inschrijving over te gaan. BoekenBouwers behoudt zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning van de workshop door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.
BoekenBouwers behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te bepalen voor een bepaalde workshop of om de workshop pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moeten worden, zal de klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de klant zullen worden medegedeeld.
BoekenBouwers behoudt zich het recht voor een klant de toegang tot een sessie of workshop te weigeren of zijn of haar plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft.
Tijdens de workshop kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke BoekenBouwers kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

7)            Medewerking door de klant

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht BoekenBouwers van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. BoekenBouwers kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is BoekenBouwers alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te schorten.
De klant verbindt zich ertoe het werk van BoekenBouwers mooi op te volgen en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen en met de door hem verschafte informatie. Zo nodig dient de klant tijdig aangepaste algemene instructies te geven.    Wanneer de klant eigen fysieke materialen zou aanleveren zoals verpakkingsmaterialen is hij of zij zelf verantwoordelijk hiervoor en gaat het risico pas over vanaf aflevering van de materialen op de afgesproken locatie.
Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de klant of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de klant voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan BoekenBouwers kunnen worden doorgerekend. In geval BoekenBouwers bepaalde werkzaamheden moet overdragen aan de klant of een door de klant aangeduide derde, zullen deze prestaties ook vergoed worden.
Indien de overeenkomst met meerdere personen tot stand kwam of de klant meerdere contactpersonen heeft, is BoekenBouwers gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

8)            Onmiddellijke beëindiging

BoekenBouwers behoudt zich het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:
- schending door de klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden;
- ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant.
De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door BoekenBouwers worden medegedeeld.
De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De klant zal, in geval van fout in diens hoofde,  BoekenBouwers steeds het honorarium betalen dat BoekenBouwers normaal voor de opdracht ontvangen zou hebben, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die BoekenBouwers reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

9)            Onafhankelijke partijen

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen BoekenBouwers en de klant, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hem toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen BoekenBouwers en de klant.
Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

10)        Intellectuele eigendomsrechten

BoekenBouwers zal de intellectuele eigendomsrechten van de door de klant geleverde materialen respecteren. Tenzij anders bepaald, blijven de intellectuele rechten van alle opdrachten het eigendom van Birgit Krols tot op het ogenblik van de ontvangst van de volledige betaling van de factuur. Op dat moment worden de volledige en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product (teksten, beelden en verhalen) overgedragen aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media. In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, garandeert de klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij BoekenBouwers hiervoor zal vrijwaren. Geenszins kan BoekenBouwers aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige kwaliteit van de aangeleverde zaken. De klant zal steeds zelf de door hem aangeleverde bestanden bewaren. BoekenBouwers behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. 
De klant gaat ermee akkoord dat in drukwerk de naam van de BoekenBouwers en diens leveranciers (zoals drukker en vormgever) steeds vermeld kan worden.

11)        Vergoeding

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW ten aanzien van ondernemers en inclusief ten aanzien van particulieren, en exclusief andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. BoekenBouwers behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen of volledige betaling voor de opdracht te vragen wanneer dit zo is aangegeven in de offerte alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. BoekenBouwers is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.
De facturen van BoekenBouwers zijn integraal betaalbaar op het adres van BoekenBouwers via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien BoekenBouwers geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode of het geleverde werk al in gebruik heeft genomen, gepubliceerd heeft of aan derden heeft overgemaakt., wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.
In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.
Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke percentages. Onverminderd het voorgaande behoudt BoekenBouwers zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van de onbetaalde bedragen, mits het sturen van een ingebrekestelling en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.
Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van BoekenBouwers verbonden aan de invordering van de schuld. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
Hetzelfde geldt in geval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant.
Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

12)        Aansprakelijkheidsregeling

In geval van klachten over de geleverde diensten kunt u BoekenBouwers steeds bereiken via birgit@BoekenBouwers.be of via aangetekend schrijven. De klachten dienen binnen een termijn van zeven (7) na de afwerking van de dienst aan BoekenBouwers overgemaakt te worden.
Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting. Indien BoekenBouwers van mening is dat de klacht gerechtvaardigd is zal zij de nodige handelingen stellen om de gebreken recht te trekken. De klant is geenszins gerechtigd een derde partij aan te duiden die de herhandelingen dient te stellen op kosten van BoekenBouwers. Indien BoekenBouwers niet tegemoet kan komen aan de nodige wijzigingen en/of verbetering van het geleverde werk, zal aan de klant een korting toegekend worden op de factuurprijs.
De verbintenis is in hoofde van BoekenBouwers is een middelenverbintenis. Dit betekent dat BoekenBouwers zal handelen zoals ieder zorgvuldig zelfstandige dienstverlener met dezelfde kennis en bekwaamheid. In ieder geval kan BoekenBouwers niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die niet aan BoekenBouwers zijn toevertrouwd bv. het uiteindelijk behaalde omzetcijfer uit de verkoop van de boeken.
De aansprakelijkheid van BoekenBouwers, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag waarop BoekenBouwers recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat BoekenBouwers desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van BoekenBouwers beperkt zijn tot drie (3) maal het factuurbedrag van de factuur die betrekking heeft op het gebrekkige werk.
BoekenBouwers heeft geenszins de bedoeling om zich te ontslaan van haar  aansprakelijkheid die een gevolg is van een fout of nalatigheid gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, het een grove fout (van haar aangestelden) betreft, of (behoudens overmacht) BoekenBouwers te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal BoekenBouwers in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.
Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien BoekenBouwers wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van BoekenBouwers en een derde en/of de klant, zal BoekenBouwers ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van BoekenBouwers zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de klant.
De klant zal BoekenBouwers vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge haar fout. Indien de klant de aansprakelijkheid van BoekenBouwers in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om BoekenBouwers te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.
Alle elementen die, buiten de wil van BoekenBouwers, op het moment van het opmaken van de offerte of het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van BoekenBouwers de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of over het algemeen een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, zoals maar niet beperkt tot ziekte van Birgit Krols en/of diens leveranciers, elektronische panne, natuurelementen, vervoersproblemen, bevoorradingsmoeilijkheden of gebreken in grondstoffen en materialen en energie, brand, oorlog, machinebreuk, stakingen en lock-outs, al dan niet bij zichzelf of diens (sub)leveranciers, vertragingen door externe experts, beperkingen of verbondsbepalingen opgelegd door de overheid, in gebreke blijven van de klant, het krijgen van foutieve inlichtingen, zullen beschouwd worden als overmacht. BoekenBouwers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft BoekenBouwers daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

13)        Niet-afwerving

De klant verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en een periode van één (1) jaar na de beëindiging ervan, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of die van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een werknemer, voormalige werknemer of onderaannemer van BoekenBouwers waarmee de klant contact had tijdens de uitvoering van de overeenkomst af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met BoekenBouwers.
Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.
Deze clausule zal de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen overleven.

14)        Slotbepalingen

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.
De klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BoekenBouwers.
De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen of delen ervan van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en BoekenBouwers, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.
Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen BoekenBouwers en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen BoekenBouwers en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar BoekenBouwers haar vestigingsadres heeft.

Heb je verdere vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren via birgit at boekenbouwers punt be.